ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA KURSÓW W WYSOKOŚCI 90-95%

BWN-KODA proponuje następujące kursy języka migowego:

Elementarny kurs języka migowego dla osób początkujących I poziom.

Celem kursu jest zdobycie podstawowej wiedzy na temat osób niesłyszących oraz poznanie podstaw języka migowego jego kultury, wzorców i realizacji. Zapoznanie uczestników z językiem migowym w sposób umożliwiający nawiązanie bezpośredniego kontaktu z osobami niesłyszącymi w najistotniejszych sprawach życiowych – na poziomie podstawowym. Zapoznanie uczestników ze środowiskiem ludzi niesłyszących

Przedmiotem kursu są:

 • Podstawy polskiego języka migowego, poznanie gramatyki PJM, technik komunikacyjnych, jakimi posługują się Głusi
 • Daktylografia (specyfika znaków palcowych, zastosowanie i wykorzystanie daktylografii)
 • Poznanie i opanowanie praktycznej umiejętności posługiwania się alfabetem palcowym oraz liczebników głównych i porządkowych.
 • Ideografia (specyfika, zastosowanie i wykorzystanie znaków ideograficznych)
 • Poznanie około 700 znaków pojęciowych oraz ich praktyczne użycie zgodne z PJM

Materiał szkoleniowy został ujęty w 50 lekcjach i podzielony na 10 bloków tematycznych z zakresu ideografii:

 • Pierwszy kontakt
 • Czas, lokalizacja i otoczenie
 • Strefa rodzinno – domowa
 • Praca
 • Szkoła i edukacja
 • Zdrowie
 • Strefa socjalna
 • Kalendarz
 • Strefa relaksu
 • Strefa użytku publicznego

Kurs opracowany i przygotowany na podstawie książki Marka Strojewskiego – Język migowy dla każdego – Poziom I.

Czas trwania kursu: od 6 do 7 tygodni i obejmuje minimum 60 godzin dydaktycznych
Kurs kończy się egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia o jego ukończeniu wraz z oceną.


Poziom doskonalący systemu językowo-migowego z elementami PJM – II poziom.

Celem kursu jest rozszerzenie wiedzy uczestników z zakresu problematyki środowiska osób niesłyszących oraz doskonalenie umiejętności porozumiewania się  językiem migowym, w tym poznanie i utrwalenie około 400 kolejnych znaków pojęciowych języka migowego.

Przedmiotem kursu jest:

 • Poszerzenie wiedzy zdobytej na kursie KSS-1 na temat problematyki środowiska osób niesłyszących w zakresie rehabilitacji, zatrudnienia i edukacji społecznej
 • Opanowanie i praktyczne zastosowanie poznanych znaków ideograficznych w połączeniu z pierwszym poziomem kursu KSS-1 (razem około 1400 znaków) zgodnych z systemem językowo-migowym.

Materiał szkoleniowy został ujęty w kolejnych 30 lekcjach i podzielony na 7 bloków tematycznych z zakresu ideografii:

 • Zatrudnienie i praca
 • Edukacja
 • Zdrowie
 • Dom i rodzina
 • Urzędy i instytucje
 • Kultura, sport i wypoczynek
 • Rachuba czasu

Kurs opracowany i przygotowany na podstawie książki Bogdana Szczepankowskiego, Eweliny Kapłon-Noglik, Jarosława Duszaka – Komunikowanie się z osobami z uszkodzonym słuchem cz. 2. Poradnik dla pracowników służb społecznych. Książka wydana przez Centrum Języka Migowego.

Czas trwania kursu: od 6 do 7 tygodni i obejmuje minimum 60 godzin dydaktycznych
Kurs kończy się egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia o jego ukończeniu wraz z oceną.

Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie kursu języka migowego na poziomie KSS-1 z wynikiem co najmniej dobrym.


Poziom zaawansowany języka migowego III poziom.

Celem nauczania jest jeszcze większe rozszerzenie wiedzy uczestników kursu z zakresu problematyki
niepełnosprawności słuchowej i warsztatu oraz doskonalenie umiejętności porozumiewania się  językiem migowym. Poznanie i praktyczne zastosowanie około 700 kolejnych znaków pojęciowych języka migowego.

Zdobycie umiejętności ułatwiającej kontakt z osobami niesłyszącymi, jak i umożliwić zdobycie kwalifikacji tłumacza języka migowego przez przystąpienie do egzaminów certyfikacyjnych dla tłumaczy języka migowego (stopień podstawowy – certyfikat T1).

Przedmiotem kursu jest:

 • Opanowanie i praktyczne zastosowanie poznanych znaków ideograficznych w połączeniu z pierwszym i drugim poziomem kursu (razem około 1100-1200 znaków) zgodnych z systemem językowo-migowym i PJM
 • Samodzielne tworzenie i przekazywanie treści i informacji w systemie językowo-migowym i PJM
 • Umiejętność komunikowania się z osobą głuchoniemą (ćwiczenia z osobą głuchoniemą na zajęciach)
 • Umiejętność tłumaczenia na bieżąco tekstu mówionego na system językowo-migowy i PJM
 • poznanie podstaw klasycznego języka migowego – środowiskowego PJM

Materiał szkoleniowy został ujęty w 25 lekcjach i podzielony na 6 bloków tematycznych z zakresu ideografii:

 • Zatrudnienie i praca
 • Edukacja
 • Zdrowie
 • Dom i rodzina
 • Polityka
 • Kultura sport i wypoczynek

Kurs opracowany i przygotowany na podstawie książki Bogdana Szczepankowskiego i Jarosława Duszaka – Komunikowanie się z osobami z uszkodzonym słuchem cz. 2. Poradnik dla pracowników służb społecznych. Książka wydana przez Centrum Języka Migowego.

Czas trwania kursu: od 6 do 7 tygodni i obejmuje minimum 60 godzin dydaktycznych.
Kurs kończy się egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia o jego ukończeniu wraz z oceną.
Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie kursu języka migowego na poziomie KSS-1 i KSS-2 z wynikiem co najmniej dobrym.

POZOSTAŁE KURSY

 • KURSY SYSTEMU JĘZYKOWO – MIGOWEGO (SJM) – POZIOM I, II, III
 • KURS JĘZYKA MIGOWEGO DLA SŁUŻB MEDYCZNYCH – „MIGOWY W TERAPII” ( I – II poziom)
 • JĘZYK MIGOWY W ZAKŁADZIE PRACY
 • JĘZYK MIGOWY DLA RODZICÓW DZIECI NIESŁYSZĄCYCH
 • ZAJĘCIA Z JĘZYKA MIGOWEGO W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Szersze informacje na temat tych kursów pojawią się w najbliższym czasie.

Opinie na temat kursów